Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyitóoldal

Cikkek

A szakképzésről szóló törvény módosítása

2021.06.29

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám 4975

2. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

10. §

2)A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §-a a következő 6a. és 6b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„6a. szakképzési tankönyv: az olyan könyv – ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet és a feladatgyűjteményt –, valamint a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi segédlet, amely a szakképzési tankönyvjegyzéken szerepel,

...

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

2021.06.03

16. § Az Nkt. 93/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatásért felelős miniszter az iskolában alkalmazott tankönyvek)„c) előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt, az állam százszázalékos tulajdonában álló, nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: könyvtárellátó), illetve a Kormány rendeletében kijelölt gazdasági társaság – amelyben a könyvtárellátó mint tag legalább minősített többségű befolyással rendelkezik – közreműködésével”(látja el)

17. § Az Nkt. 93/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tankönyvjegyzéket a hivatal vezeti. A hivatal a 93/B. § (3) bekezdésben meghatározottak kérelme alapján veszi fel a tankönyvet a tankönyvjegyzékre.”

20. § Az Nkt. 94. § (4f ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4f ) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatait ellátó szervet, a könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, vagy jogi személyt, illetve a könyvtárellátó tankönyv-előállítási feladataiban közreműködő, a 93/A. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő gazdasági társaságot rendeletben jelölje ki.”

 

Már a hivatalos tankönyvjegyzékről sem lehet (szabadon) választani?

2021.05.11

Már a hivatalos tankönyvjegyzékről sem lehet (szabadon) választani?

„…fortélyos félelem igazgat minket…”

     A tankönyv(választás) – mint cseppben a tenger – az oktatás mindenkori állapotának jellemző tükre, mely tényszerű bepillantást enged a tanulás-tanítás tartalmának és módszertanának mindennapi gyakorlatába.

 

1. A konfliktushelyzet vázlatos leírása: egyes tankerületek „kézi vezérléssel” íratják át bizonyos tankönyvek rendelését.

     • Az alábbiakban körülírandó jelenség az elmúlt 5-6 évben a tankönyvrendelés idejéhez közeledve
– különös tekintettel az állami ún. „tankeres” iskolákban – szokott felerősödni, de nem ismeretlen az egyházi illetve alapítványi fenntartású iskolákban sem.  (tanker = a szóbeszéd gyakran így rövidíti a tankerületet)

     • Hiába a tantárgyanként 1-2 (esetleg három) féle tankönyvcsaládra lecsupaszított tankönyvlista, a gyakorló pedagógusok számára informálisan minduntalan tudtul adják, hogy mely állami fejlesztésű tankönyveket szeretnék látni az állami tankönyvellátónak (KELLÓ-nak) leadandó rendelési felületen. Ez az iránymutatás az egyes intézményekben különböző fokozatokat jelent a parancsba adástól a szelíd rávezetésen át az elnéző mosolyig… Ez a tankönyvrendelési befolyásolás szinte sohasem hagy írásos nyomot, inkább suttogó propaganda, amelyről az iskolákban mindenki tud, ám nyíltan, kifelé nemigen beszélnek róla, afféle alattomosan velünk élő jelenség…

     • Mivel az április 30-áig a KELLÓ felé leadandó rendelést idén is április 26-áig „be kellett mutatni” a tankerületnek, ezt követően az utolsó 2-3 napban „egyes tankerek – az iskolaigazgatót gyakran kikerülve – közvetlenül utasították a tankönyvfelelősöket”, hogy a már elkészült és iskolájukban egyeztetett rendelést a KELLÓ tankönyvrendelési felületén írják át.

 

Válasszuk a legjobb tankönyvet! Szülői aktivista program

2021.04.30

Készüljünk a járvány utáni újjáépítésre: rendeljük meg magunk az elérhető legjobb tankönyveket!

A járványhelyzetben eltelt utolsó két tanév óriási próba elé állította az oktatás résztvevőit. A digitális munkarendben még a legkreatívabb tanárok irányítása alatt tanuló legmotiváltabb gyerekek is hátrányt szenvedtek a tantermi oktatáshoz képest, az átlagos, vagy az az alatti körülmények között tanuló gyerekek lemaradása pedig egészen súlyos is lehet. Ez a helyzet ismét jól rámutatott, hogy milyen óriási, szinte jóvátehetetlen hiba volt a piaci verseny megszüntetése a taneszközök területén. Az állam szinte teljesen magára hagyta az oktatás résztvevőit, sem eszközökkel, sem módszerekkel, sem útmutatással nem segítette az online térben folyó heroikus küzdelmet. Szabad verseny hiányában alig maradtak versengő kiadók, eszközfejlesztők, akik megpróbálták betölteni ezt az űrt. Ráadásul az állami tiltás a pedagógusokat is megfélemlítette, sokan akkor sem merték igénybe venni a még mindig létező korszerű és sokszínű kínálatot, ha azt ingyen vagy nagyon olcsón elérhették volna.

https://szuloihang.hu/tk2021/

 

A TANOSZ állásfoglalása a 2021. évi tankönyvrendelés néhány körülményéről

2021.04.19

1. A NAT bevezetés kezdő évfolyamainak (1-2. évf. • 5-6. évf. • 9-10. évf.) tankönyveiről

     • A NAT 2020-hoz készült tankönyvek esetében a tavalyi rendeléshez képest jobb a helyzet, hiszen
az új tankönyvek megtekinthetők a
www.tankonyvkatalogus.hu oldalon. (Tavaly áprilisban az új tankönyvek még nem voltak készen.)

     • Ha a hivatalos tankönyvjegyzékről választ az iskolájuk tankönyvet, annak jogossága akkor sem vonható kétségbe, ha nem a NAT 2020-hoz készült. (Példa: A Játékház című 1. osztályos tankönyvcsaládból a most folyó tanévre a tanulólétszám 30%-át elérő darabszámot rendeltek, miközben ezeket nem igazították az új kerettantervhez…)

2. Tankönyvrendelés azokon az évfolyamokon, melyeket nem érintenek az új kerettantervek

(3-4. évf. • 7-8. évf. • 11-12. évf.)

     Ezeken az évfolyamokon az eddig használt 2012-es EMMI kerettantervek vannak érvényben.
A közismereti alaptárgyak (a matematikától a történelemig) körében szinte csak állami tankönyvek rendelhetők, mert a magánkiadók tankönyveinek engedélyét az Oktatási Hivatal nem engedte meghosszabbítani. Ezen tankönyvek az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértők szerint akkor megfeleltek a jelenleg is érvényes (azaz 2012-es) EMMI kerettantervnek, és  így a tanításban történő alkalmazhatóságukat – mivel sem a kerettantervek, sem a tankönyvek nem változtak – nem veszítették el. Ennélfogva ezek a magánkiadós tankönyvek tartalmilag most is érvényesek, használatuk pedagógiailag akkor is indokolt, ha az utólag hozott intézkedések miatt nem vették fel az idei tankönyvjegyzékre.

     Másképpen: a tanítót-tanárt megilleti az a módszertani szabadság, hogy tanítási óráin olyan feladatokat, szemléltető anyagokat is használjon, amelyek nincsenek rajta a hivatalos tankönyvjegyzéken, s ezért semmilyen elmarasztalás nem érheti őket…

     Mivel a jövő tanévre is több bizonytalansági tényezővel számolhatunk, érdemes bekalkulálni, hogy
az alaprendelés módosítási időszakában (május 15-e és június 30-a között) címenként ±
15%-kal lehet módosítani az áprilisban leadott alaprendelést.

3. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók részére – a szakmai munkaközösség és a szülők egyetértésével – a tankönyvjegyzékben nem szereplő munkafüzetek, taneszközök és digitális ismerethordozók is költségvetési támogatást, azaz térítésmentességet kaphatnak. Részletesebben lásd
a köznevelési törvény 93.F § (2) és 96.§ (6) bekezdését.

     Az a tapasztalatunk, hogy a tankerületek többsége az elmúlt években a TANOSZ alternatív tankönyvjegyzékén szereplő kiadványok megrendelését is jóváhagyta. (Az alternatív tankönyvjegyzék
a TANOSZ honlapjának nyitó oldalán megtalálható:
www.tanosz.info)

 

Budapest, 2021. április 19.

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében

Kereszty Péter, elnök                                                                                   Romankovics András, alelnök

20/661-1717                           e-mail: tanosz@tanosz.info                           70/337-9399

 

Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta

2021.04.09

Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.

https://hvg.hu/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta?s=hk

https://www.tanosz.info/cikkek/tanulmanyok--elemzesek/tankonyvi-eset-ek-.html

 

Megjelent: ALTERNATÍV tankönyv- és taneszközjegyzék

2021.03.31

RENDELŐLAPOKKAL

2021/2022-es tanév

https://www.tanosz.info/cikkek/tankonyvjegyzek/

KELLO: Tankönyvrendelés előkészítése pedagógusoknak 2021/2022

https://www.kello.hu/tankonyvlista

NSZFH: A 2021/2022. tanévi szakképzési tankönyvjegyzék

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Tankonyvek_tananyag/tankonyvjegyzek/DL.php?f=SZAKKEPZESI_TANKONYVJEGYZEK_2021_2022.pdf

 

Miniszteri felhívás kiadók részére tankönyvek előállítására

2020.02.23

Az emberi erőforrások minisztere nyilvános felhívást tesz közzé a köznevelésben alkalmazható tankönyvek elkészítésére

 

Oktatási Évértékelő

2020.02.14

Oktatási Évértékelő

http://ckpinfo.hu/evertekelo2019/

 

Így változott az évek alatt a diákok száma: szuper videó az adatokról

2020.01.21

Megnéznétek az elmúlt közel harminc év diákjainak statisztikáit? Szuper ábrán követhetitek figyelemmel az óvodások, általános- és középiskolások, egyetemisták számát.